ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ

 

Bevezető

Simkó Gábor egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.homesommelier.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a Honlapra látogatók, megrendelést leadó, a Honlapon regisztráló felhasználók, Hírlevélre feliratkozók (a továbbiakban együttesen: Érintett vagy Érintettek) adatait kezeli.

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.§ (4) bekezdésével összhangban a Szolgáltató az Érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt ezúton tájékoztatja a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésének elveiről, céljáról és gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával, megrendelésének elküldésével, adott esetben a regisztrációval, Hírlevélre feliratkozással elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekhez. A Honlapon elérhető szolgáltatatást kizárólag 18. évüket betöltött személyek vehetik igénybe.

 1. Szolgáltató, mint Adatkezelő
Cég neve: Simkó Gábor egyéni vállalkozó

Székhely: 1082 Budapest, Kis Stáció utca 3. C lph. 3/14

Adószám: 49523289-1-42

Működési engedélyszám: 7112/2017

Bejegyző bíróság: Budapesti Józsefvárosi Önkormányzat

E-mail cím:info@homesommelier.hu

Telefonszám:+36 20 2321247

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-127399/2017
 1. Adatkezelés elvei

Az adatkezelést a Szolgáltató az Érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli. A Szolgáltató kizárólag az Érintett jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően.

A Szolgáltató annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa minden technikai és szervezési intézkedést megtesz.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéséket az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 1. Adatkezelés célja

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten:

– kizárólag a szerződés létrehozása, tartalmának módosítása, megrendelés teljesítése, az ehhez kapcsolódó díjak számlázása, a termékek házhoz szállítása, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá 

– Hírlevél küldése érdekében,

– regisztráció  céljából  tárolja és kezeli.

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 1. Adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 A Szolgáltató a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti

 • az Érintett azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

A Szolgáltató a szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti

– a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A Szolgáltató – a fentieken túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti

– azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

A megrendeléshez, a szerződések teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott felhatalmazáson alapulnak.

 

Személyes adatok felvétele és az adatkezelés a Honlap használóinak önkéntes hozzájárulásán alapul.  A hozzájáruló nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az azt megadó Érintett felel, ebből következően a személyi adatok valótlanságából, pontatlanságából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

 1. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerül sor a törlési kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül.

A megrendeléshez (szerződéshez) kapcsolódó nem kötelező adatok esetén az adatkezelésre a megrendelés teljesítéséig kerül sor.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le ne iratkozik a Hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattint, vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató a kérelem beérkezését követő (e-mailben, postai úton vagy a „Leiratkozás” gombra kattintva) 5 munkanapon belül törli az Érintett adatait a rendszeréből.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Az adattörlés alól kivételt képeznek azoknak  az adatoknak a törlése, amelyek különböző jogszabályi rendelkezések alapján meghatározott ideig kezelendők, őrzendők, kiemelten a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésében előírt 8 éves bizonylatőrzési kötelezettség.

Fenti rendelkezések nem érintik továbbá a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 1. A kezelt személyes adatok köre

A Honlapon  történő megrendeléshez az Érintetteknek (Megrendelő)  a megrendelés  Szolgáltató általi teljesítéséhez kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:

 • Vezetéknév,
 • Keresztnév,
 • E-mail cím

A megrendelés elküldéséhez, annak teljesítéséhez további adatok megadása kötelező:

 • Szállítási cím :
 • Számlázási cím:
 • Megrendelő telefonszáma:

(A telefonszám megadása nem kötelező, de a teljesítést segíti.)

Regisztrációhoz az alábbi adatokat kell megadni:

 • Jelszó,
 • Vezetéknév,
 • Keresztnév,
 • E-mail cím

Hírlevélre feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell megadni:

 • E-mail cím

 

 1. Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Webáruház által a regisztrációkor illetve Felhasználó Látogató történő kapcsolatfelvételekor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Webáruház html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Webáruház látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

 

 

Cookie-k

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Szolgáltató a következő cookie-t használ:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy az Érintettet személyesen azonosítsa. Természetesen az Érintett adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Szolgáltató fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat

 

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató jogosultak megismerni, azokat nem teszi közzé, harmadik személy(ek) részére nem adja át az alábbi kivételekkel:


Szolgáltató a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, szállító/csomagküldő, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az így igénybe vettek adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozó megnevezése: Simkó Gábor egyéni vállalkozó

Székhely:          1082 Budapest, Kis Stáció utca 3. C lph., 3/14.
Levelezési cím: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 8. C lph., 3/14
Név:                  Simkó Gábor
E-mail cím:       info@homesommelier.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: NetMasters Europe Kft.
Székhely: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32

E-mail cím: felugyelet@netmasters.hu 

Szállító, csomagküldő szolgálat részére:

 • Gyűjtőszállítás.hu Futárszolgálat Kft.

Bankkártyával történő fizetés esetén:

Amennyiben a Fogyasztó a Bankkártyával történő fizetés a SimplePay rendszerén keresztül fizetési módot választja, akkor a Fogyasztó  hozzájárul, elfogadja, hogy a  Holnap Ott Kft. által http://www.homesommelier.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (2074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév (regisztráció esetén) vezetéknév, keresztnév, ország, e-mail cím, telefonszám.

Adattovábbítás célja: a Fogyasztó részére ügyfélszolgálati segítségnyújtás, tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud monitoring.

 

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a jelen pontban felsorolt jogainak érvényesítését Szolgáltató felé az alábbi

elérhetőségeken  kezdeményezheti:

e-mail: info@homesommelier.hu

posta cím: 1082 Budapest Kisfaludy utca 8. C lph., 3/14

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában.

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató fordulhat.

 1. Adattörlés, helyesbítés, zárolás

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 1. Jogérvényesítés

Az Érintett jogainak megsértése esetén

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) vagy
 2. Bírósághoz

 fordulhat.

 1. Hírlevél

Hírlevél feliratkozás esetén az Érintett email címét köteles megadni a Szolgáltató részére.

Szolgáltató lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a Hírlevélre. Erre az Érintettnek a regisztrációval, vásárlással együtt vagy a webáruház főoldalán van lehetősége. Mivel a vásárlás nem regisztrációhoz kötött, ezért a regisztráció kifejezetten a hírlevél küldéséhez való hozzájárulásra irányul. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről a személyes regisztrációjának megszüntetésével (törlésével). Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 1. Adatbiztonság

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 1. Egyéb rendelkezések

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlap felületén keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2017. július 15. napjától hatályos.